Voorwaarden

Caravanstalling van Alenburg

Artikel 1 –

Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 –

Algemeen 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

6. Opdrachtgever heeft met het tekenen van de overeenkomst een exemplaar van de algemene voorwaarden ontvangen en stemt hiermee in.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst

1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te vertragen.

4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.

5. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 4 – Contractduur, uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Opzegging kan alleen geschieden voor einde van een stallingsjaar. Indien partijen een overeenkomst sluiten voor onbepaalde tijd danwel voor bepaalde tijd, langer dan 1 jaar, dient een opzegtermijn van 3 maanden in acht te worden genomen, indien een overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde periode die korter duurt dan 1 jaar is tussentijdse opzegging uitgesloten.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

3. Als met de opdrachtgever een termijnbetaling is overeengekomen blijft de opdrachtgever verplicht het totale jaarbedrag hetzij in termijnen uit te betalen tenzij door opdrachtgever het opzegtermijn van minimaal 3 maanden in acht is genomen.

Artikel 5 – Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en opdrachtgever of diens rechtsopvolger geeft hierbij toestemming en zal meewerken aan beslaglegging op gestalde objecten van opdrachtgever (Retentierecht) tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

1. Indien een derde, niet zijnde opdrachtgever, een zaak die gebruiker onder zich heeft, onder een eigendomsvoorbehoud aan de opdrachtgever heeft geleverd, behoudt de gebruiker zich het recht voor de zaak onder zich te houden tot het moment waarop alle door de opdrachtgever aan de gebruiker uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen aan gebruiker zijn voldaan.

2. Indien derden beslag leggen op gestalde objecten danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever dan wel de in zijn of haar plaats tredende derde verplicht gebruiker zo snel als redelijker wijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen en de verschuldigde stallingsgelden te voldoen.

3. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud gestalde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 7 – Incassokosten

1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8 – Opzegging

1. Gebruiker kan de overeenkomst bij het voorkomen van zwaarwegende omstandigheden ten allen tijden opzeggen.

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, op een ander moment dan voor het einde van opdrachtgevers stallingsjaar, of als opdrachtgever een contract heeft voor onbepaalde tijd danwel langer dan 1 jaar geen opzegtermijn van 3 maanden in acht neemt, heeft gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies tot 3 maanden na opzegging, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan gebruiker zijn toe te rekenen.

Artikel 9 – Opschorting en ontbinding

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of zijn overeenkomst te ontbinden, indien; – Opdrachtgever zijn verplichtingen uit zijn overeenkomst niet of niet volledig nakomt. – Na het sluiten van zijn overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

2. Voorts is gebruiker bevoegd zijn overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van zijn overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van zijn overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien zijn overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

1. Opdrachtgever aanvaardt en erkent bij sluiting van de overeenkomst dat gebruiker niet aansprakelijk is voor schade aan de aan gebruiker in bewaring gegeven goed, indien deze schade is veroorzaakt door diefstal of beschadiging, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van gebruiker.

2. Gebruiker adviseert dan ook om in bewaring aangeboden zaak danwel zaken te verzekeren.

3. Bij het materialiseren van schaden welke buiten de dekking van de verzekering van opdrachtgever vallen, blijven deze voor rekening en risico van de opdrachtgever.

4. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel 11 – Vrijwaring

1. Opdrachtgever vrijwaart de gebruiker voor schade aan de te stallen en gestalde goederen ontstaan door interne verplaatsingen, behoudens opzet en grove schuld van de gebruiker, aan te tonen door de opdrachtgever.

Artikel 12 – Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging tijdens vervoer in opdracht van de opdrachtgever, ook bij mondelinge overeenkomst blijft voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 13 – Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.

3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 – Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Leiden. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Samen leggen we een solide basis